Logg inn
Joar Kirkelsett

Joar Kirkelsett

URL-adresse:

Ungdomsstauetten 2019

Et enstemmig styre i Vestnes Varfjell IL har i år tildelt statuetten til tre unge utøvere.
Statuetten tildeles en utøver som har vist holdninger og utvikling gjennom tid og regnes som et forbilde for andre. Deltar på samlinger og mesterskap på nasjonalt og internasjonalt nivå. Er særdeles aktiv i sin idrett.

Vestnes Varfjell IL tildeler i år statuetten til:

Sindre You Nilsen (14 år) og Vilde Tomren (13 år). For sin innsats i Karate. Begge har deltatt på NM, debutert internasjonalt: Sindre i Nordisk og Vilde i stilarts EM. 

Både Sindre og Vilde bidrar som faste hjelpetrenere og er gode ambassadører for idretten. Sindre er også ungdomsdommer. Ungdommene viser positive holdninger og utvikling, og er gode forbilder for andre utøver.

Silje Rekdal spiller håndball for J-15 og J16 og har spilt for Vestnes Varfjell fra hun var 7-8 år gammel og alltid framstått som en som tar idretten sin på alvor. Hun skilte seg tidlig ut som en ener som i tillegg til å score mye mål også var bevisst på verdien av å spille de rundt seg gode. De siste årene har hun representert klubben både på fylkessamlinger, regionale landslagssamlinger og sist på landslagssamling for J2004 nå i november. Hun har så godt som ikke fravær fra trening og kamp og i tillegg legger hun ned utallige timer med egentrening. Dette kombinert med fokus på hvile og kosthold har gjort Silje til den spilleren hun er i dag.

Rema 1000 signert sponsoravtale

Vestnes Varfjell IL signerte idag en 3 års avtale på innkjøp etc med Rema 1000, Vestnes. Verdien på avtalen er på ca 140.000,- over 3 år.

VVIL og Rema 1000 er særdeles fornøyd med å få på plass en slik avtale som er til nytte for begge parter. Rema 1000 på sin side er glad for å kunne bidra med sponsor støtte til VVIL. Avtalen innebærer at alle gruppene i VVIL skal gjøre sine innkjøp til klubbarrangement på Rema 1000. Avtalen trer i kraft fra idag.

Det var flere kjeder inne på tilbyder siden, men det var til slutt Rema 1000 som vant frem.

Har idretten nokon verdi?

Har idretten nokon verdi?
I mitt verv som leiar for eit idrettslag i ein kommune med svak økonomi, møter eg mange forskjellige personar og nokre av desse gjer meg nokre gonger litt nedstemt. Dette fordi at dei rettar fokuset mot kva idretten kostar og ikkje mot dei positive effektane som resultatet av idretten gjev.

I ein kommune har ein kostnader knytt til anleggsutbygging, drift og vedlikehald. Verdiane av idrettsaktivitetane vert borte fordi kostnadene er synleg på budsjetta, medan verdien av idretten gjennom fysisk aktivitet, sosialt samspel og folkehelse er lite synleg i tala.

Ein kommune har og eit ansvar og legge til rette for auka idrettsaktivitet gjennom å bidra til utvikling, drift og utbygging av nye tidsmessige anlegg. I Vestnes kommune bidreg dei på eit vis, men ikkje på langt nær nok. Vi har gratis halleige til aktivitetane i hallane i kommunen, noko me er evig takksam  for. Det er eit lite paradoks at våre lokale bankar og Gjensidige har bidrege meir til idretten i Vestnes enn kommunen dei siste åra.
Ein sit derfor att med ei kjensle om at idretten er ein utgiftspost og ikkje ein verdiskapar for kommunen.

Korleis ser ein den økonomiske verdien av idretten?
Eg skal forsøke å gje noko av svaret med utgangspunkt i Vestnes Varfjell IL.

I VVIL har vi i dag ca. 650 medlemar dei fleste av desse under 18 år. Vi har aktivitetar knytt til 6 ulike idrettar. For å gjennomføre aktiviteten er vi avhengige av frivillig innsats frå foreldre og andre med tilknyting til laget og medlemmane.

Cristine Svoren skreiv i 2010 ei Bacheloroppgåve på Høgskulen i Molde om Moldeidretten, tala som kjem fram der kan og  gjerast gjeldande for idretten i Vestnes.

I snitt brukar ein ca. 45,3 timar pr. veke på dagleg drift i eit idrettslag på ca. 400 medlemmar, i tillegg brukar kvar medlem ca. 17 min pr. veke i dugnad for idretten dei er med på. Brukar vi desse tala, så vil Vestnes Varfjell IL bruka ca. 10200 min pr. veke eller 170 timar, på å drive all aktivitet. Reknar vi dette om til årsverk vert det ca. 5,2. Legg vi til grunn ei gjennomsnittleg årslønn i kommunen på ca. 380 000,- (2014) så vert verdiskapinga ca. 2 millionar berre for VVIL.

Om vi legg til grunn at den same frivillige innsatsen vert gjort i alle dei andre idrettslaga i kommunen vert talet nærare 5 millionar pr. år. Dette er idrettens frivillige bidrag til verdiskaping, ein innsats som er vesentleg og bør gi ei forståing av viktigheita idretten har for samfunnet vi lever i.

Korleis kan vi auka den frivillige innsatsen og skapa enda meir verdiar gjennom idrett og aktivitet?
Fysisk aktivitet har stor betydning for befolkningas helse og trivsel. For å oppnå auka fysisk aktivitet må det finns gode moglegheiter for fysisk aktivitet på fritida og i skuletida. Ei viktig forutsetning for å være fysisk aktiv på fritida, er tilgjengelegheit til egna areal og anlegg. Det må skje ei anleggsutvikling som gir moglegheiter for fleirbruk og eigenorganisert fysisk aktivitet. For å få det til må vi tilby innbyggarane våre fleire treningsflater. Vi må bygge anlegg som skapar aktivitet og samhald for alle. Vi må ha eit fritidstilbod som er helsefremmande og av høg kvalitet. Det er planar om å samla ungdomsskulen i kommunen til Helland, ein hall med kunstgrasbane, og et friidrettsanlegg, vil også kunne bli nytta på dagtid av skulane og eventuelt barnehagane. Dei seinare år har vi opplevd at Helland Skule har tatt anlegga ved og rundt Vestnes Idrettspark meir og meir i bruk til kroppsøvingsundervisninga. Vi antar at denne utviklinga vil fortsette om skulane får tilgang til aktivitetsflater og anlegg med godt underlag fleire månader i året. Samtidig er kapasiteten ved Vestnes Idrettspark tøygd så langt det er mogeleg og ein hall med kunstgrasbane hadde avlasta presset og skapt større aktivitet gjennom heile året.

Grunnlaget for dette leggast i dei økonomiske rammene. Dei må vere føreseieleg og gode nok til å stimulera til innsats.

Det er kommunens politikarar som sit med nøkkelen til rammesetnadene, det er viktig å flytte kommunikasjon frå eit kostnadsfokus til eit verdifokus.

Når ein nå ønskjer å samle ungdomskulane i kommunen bør ein og sjå om det skapar fleire behov på andre områder enn berre skule. Betre vilkår for å drive aktivitet gjennom heile dagen og året.

Kommunen burde vært ein større pådrivar og støttespelar for utvikling og tilrettelegging for meir aktivitet og betre folkehelse. Dette er med på å fremje bu lysta i ein kommune.

Idrettens fremste verdi er sjølve idrettsaktiviteten, frivilligheita og dei sosiale arenaer idretten skapar. Folkehelse og sosial meistring er gode døme på dette.

I dagens samfunn er det viktigare enn nokon gong å etablere ei forståing for at idretten har sin eigenverdi. Dei gode vanane idretten er med på å skapa for den einskilde, representerer ein verdi for kommunen og samfunnet. Ved å investera i idretten kan ein spara samfunnet for store utgifter, all forsking viser at betre helse gir betre livskvalitet.

Kjære politikarar og andre ta vare på dei mogelegheitene vi har til fysisk aktivitet og bidra til å utvikla dei vidare til beste for befolkninga i kommunen vi bur i.

Joar Kirkeslett
Leiar Vestnes Varfjell IL

Nytt Klubbhus for VVIL

På styremøtet for VVIL 30.06.16, ble det foretatt et historisk vedtak om å bygge nytt klubbhus ved Vestnes Idrettspark.

Les mer om dette ved å trykke på linken under.

Joar Kirkelslett.

 

  • Publisert i Anlegg

Skal det endelig bli seier? VVIL J12 på Gossen 24.01

Skal det endelig bli seier?

I dag hadde alle lyst til å ta hjem årets første seier, jentene var mentalt innstilt på å ta hjem seieren i dag mot Gossen. Det var en godt forberedt gjeng som reiste til Aukrahallen for å vise alle at de er bedre enn hva resultatene hittil har vist! Håndballkamper lever fra første avkast og det fikk alle som var med se.

Kampen startet veldig bra og VVIL hadde full kontroll i forsvar fra avkast. Fremover på banen viste det seg at ikke alt stemte like bra, mye stang ut og nervøse avslutninger preget første del av kampen. Mulig jentene hadde litt høge skuldre og litt lite tro på egne ferdigheter? Til pause viste tavla 8-4 til Gossen.

Andre omgang startet mye bedre, og jentene viste tydelig tegn på at dette skulle vi ta hjem. Emilie holdt buret rent i nesten 10 min før Gossen fikk sitt første mål for omgangen og vi hadde hentet inn 2 mål. Herfra og ut førte Vestnes Varfjell kampen, men som i første omgang mye stang ut. Jentene kjempet og kjempet men fikk ikke uttelling på sine sjanser. Til tross for et bunnsolid forsvars arbeid, fikk ikke jentene til angrepsspillet og slutt resultatet 10-7 til Gossen, sier alt om prestasjon i 2. omgang.

Neste helg tar vi imot Skåla hjemme og da er det bare å møte i hallen og heie frem disse fantastiske jentene og forhåpentligvis så sitter angrepsspillet som det skal!

Joar Kirkeslett.

J12 på Ånsdalsnes 9.11

J12 har vært på Åndalsnes og gjennomført en bra kamp tross tap. Jentene viste stor fremgang spillemessig, men må jobbe hardt på trening fremover for å få ut det som bor i disse jentene. I perioder godt forsvarsspill som resulterer i at vi vinn ballen, men vi omsetter ikke sjansen fremover. Med litt mer vinner innstilling så kommer nok resultatene!

Joar Kirkeslett

 

Nye Barnekampledere i VVIL

Vestnes Varfjell IL Håndball har nå fått 8 nye barenkampledere. Disse vil forhåpentlig vis fortsette videre med sin dommerutdanning etter hvert. Vi i VVIL Håndall har en egen dommeransvarlig - Joar Kirkeslett - med lang erfaring og fartstid, og har fått følgende informasjonen om barnekampleder-kurset som ble gjennomført i Molde: 

Utdanningen av dommere er en viktig del av klubbens målsetting. Det er viktig å ha nok dommere i klubben for å sikre en god gjennomføring av alle kamper i de yngste klassene. Det å være dommere er en viktig oppgave og derfor skal vi alle være glade for at vi har god rekruttering. Å være dommere er også god trening i å være leder, noe som du kan bruke og ha nytte av hele livet. På lik linje med alt annet må det også trenes for å bli en god dommer.

Innholdet i barnekampleder kurset er følgende:

Verdigrunnlaget: Ledelse:  Praktiske øvelser: 
Forutsetninger i barnekamper
Bestemmelser om barneidrett
Prinsipper for spillet
Kommunikasjon
Egenskaper
Spillereglene
Spillebanen
Fløytebruk og tegngiving
Plassering og bevegelse
Praktisk dømming

Etter teoridelen sist torsdag, var det i dag tid for praktiske øvelser. Å kalle dagen for øvelser, er kanskje å underdrive noe - alle ble satt til å dømme hver sin G10 i Idretens Hus i ordinær serierunde. Dette med både 'real life' publikum, trenere og spillere. Dommerpar ble som følger: Tuva 6 Andrine, Michell 6 ingvild, Elisabeth & Emma og Kristin & Silje. Det ble en kamp til overs, og etter loddtrekning, fikk Kristin og Silje en ekstra kamp. Sett i fra sidelinjen besto alle dommerne øvelsen med glans!

Teoridelen på torsdag ble ledet av Rolf Erik Pedersen (ÅIF) og Joar Kirkelslett (VVIL). I dag ble dommerparene veiledet under kamp av Tone Westrum Pedersen og Rolf Erik Pedersen (Begge ÅIF)

  • Publisert i Dommere
Abbonér på denne nyhetsmatingen