Følgende retningslinjer gjelder for bruk av sosiale medier for trenere og andre med tillitsverv i Vestnes Varfjell IL:

  • Trenere og øvrige personer med tillitsverv i klubben skal være bevisst og ha respekt for sin rolle som tillitsperson i idrettslaget. Relasjon til utøvere vil være preget av den rolle man innehar og relasjonen kan derved være preget av ujevnhet. Det bør på dette grunnlag utvises stor forsiktighet med å inngå vennskap eller andre nære relasjoner mellom trener eller tillitspersoner og utøvere. Kontakten og all kommunikasjon skal være preget av profesjonalitet. Trenere og øvrige tillitspersoner er ansvarlig for dette.
  • Unngå å bli venner med utøvere i andre sosiale medier enn hva som er nødvendig for informasjons- eller kommunikasjonsutveksling i laget dersom ikke annet er avtalt med utøvers foresatte eller idrettslagets ledelse.
  • Unngå kontakt med utøvere i private rom på sosiale medier uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettslagets ledelse.
  • Informasjonsutveksling mellom trener/tillitsvalgt og utøver i sosiale medier skal skje i lukket gruppe slik at det ikke er åpent for utenforstående når og hvor man som deltaker på laget skal oppholde seg, møtes for trening, kamp, felles reise m.m
  • Personlige tilbakemeldinger til enkelte spillere bør, hvis det er forsvarlig å gi det via sosiale media, sendes som melding og ikke legges ut på vegg slik at alle kan se. Ved sending av alle typer melding skal man sette utøver og en av foreldrene eller annen ressursperson i laget som mottaker av meldingen slik at det ikke foregår meldingsutveksling kun mellom deg som trener/tillitsvalgt og utøver, dersom ikke annet er avklart med foresatt eller idrettslagets ledelse.
  • All informasjon og kommunikasjon skal gjøres via et saklig og tydelig språk, hvor avsender skal være bevisst på at meldinger kan misforstås og at en derfor må sikre at meldinger har tilstrekkelig klarhet. Bruk av sterke beskrivelser, ironi, banneord, eller andre begrep/formuleringer som kan oppfattes negativt skal unngås.
  • Særlig forsiktighet bør utvises ved kommunikasjon som i hovedsak dreier seg om deling av bilder, derfor bør man være ekstra varsom med kontakt via Instagram, eller andre medier hvor bildeutveksling er det sentrale. Snapchat eller andre tilsvarende billedtjenester skal ikke benyttes. Meldinger av ren personlig art skal unngås.
  • Vær svært forsiktig med å legge ut bilder – ikke la andre tagge i bilder du har lagt ut – de kan da bli tilgjengelig utenfor den lukkete gruppen. Husk at i det offentlige rom skal ingen få sitt bilde fremvist uten at de som er med på bildet positivt har akseptert dette.
  • Unngå all kontakt som kan skape misforståelser eller oppleves som uønsket.

Følgende gjelder ved uønsket kontakt/mistanke om brudd på retningslinjer:
Hvis trener og/eller tillitsvalgt blir kjent med eller på annen måte blir gjort oppmerksom på uønsket kontakt eller mistanke om brudd på disse retningslinjer, skal dette snarest rapporteres til Styreleder eller Daglig leder i idrettslaget. 


Dersom du har spørsmål knyttet til retningslinjen, eller andre henvendelser vedrørende retningslinjen, ta kontakt med Styreleder eller Daglig leder i Vestnes Varfjell IL.

Kontaktinformasjon finner du under fanen "Varslingsgruppe" på www.vvil.no.