Varsling av kritikkverdige forhold

Når
Varsling brukes når man observerer alvorlige brudd på lov eller interne retningslinjer.

Formål
Avdekke og rette opp kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold som skal varsles

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne regler/etiske normer. Eksempler på dette er brudd på korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for personers liv og helse, diskriminering, utilbørlig adferd (mobbing/trakassering) eller annen uheldig psykisk belastning.

Varsel som er falsk anklage tolereres ikke og kan medføre konsekvenser.

Hvem som skal varsles

Med utgangspunkt i sakens natur, avgjør den enkelte selv hvem vedkommende vil varsle til. Dette kan være til gruppeleder eller styret. Dersom intern varsling ikke fører frem, kan eksternt varslingsombud i eksempelvis Møre og Romsdal Idrettskrets kontaktes.

Behandling av varsel

Varslerens identitet skal holdes fortrolig. Det kan imidlertid bli nødvendig å oppgi varslerens identitet i den videre behandlingen av saken. Dette skal alltid avklares med varsleren. Det skal ikke reageres negativt mot personer som tar opp kritikkverdige forhold på en akseptabel måte. Den eller de det varsles om, skal så langt det er mulig få kjennskap til at det er kommet et varsel og få mulighet til å forklare seg. Varsleren skal få tilbakemelding om hvordan saken blir behandlet og hva som ble utfallet.

Generell saksgang ved behandling av varsel

  1. Varselet undersøkes med faktaundersøkelse for å avklare faktiske forhold
  2. Hvem som undersøker er avhengig av hva det varsles om
  3. Iverksettelse av tiltak på bakgrunn av konklusjonen i faktaundersøkelsen.

Straffbare brudd på lovverket vil i utgangspunktet politianmeldes.

 

Varslingsgruppe: https://vvil.no/category/57